I. Základné ustanovenia

1) Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kde na jednej strane je podnikateľ, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Josef Kružliak - ELLEX , IČ 10271422, DIČ SK3120660488, so sídlom Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice, zapísaný v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach v oddiele A, vložka 922, tel. č. +420386350461, email: ellex@ellex.cz ako predávajúci (ďalej len „Predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „Kupujúci“).

2) Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

3) Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní, inom konaní a plnení zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

4) Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť na základe živnostenského alebo iného oprávnenia so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná o. i. pre účely ochrany spotrebiteľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, poprípade osoba, ktorá koná menom alebo na účet podnikateľa.

5) Tovarom je produkt, ktorý Predávajúci ponúka neadresnému počtu tretích osôb na predaj, a to všetko na základe samostatnej zmluvy s dodávateľom Predávajúceho.

6) Kupujúci podaním záväznej objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a Reklamačným poriadkom Predávajúceho, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí oznámenie pred uzatvorením zmluvy, že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

7) Internetový obchod je Predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.lg-e.sk (ďalej len „webová stránka“).

II. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1) Celá prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Návrh dodať tovar (objednávka) za ceny stanovené na webovej stránke je ponukou na uzatvorenie zmluvy podľa § 43a Občianskeho zákonníka. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku neprijať v prípade vyčerpania zásob alebo straty schopnosti Predávajúceho plniť. Táto ponuka nepripúšťa prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou. Vlastnosti a zloženie tovaru sú uvedené na webovej stránke.

2) Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, pokým sú zobrazované na webovej stránke obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu podľa individuálne dohodnutých podmienok.

3) Predávajúci si vyhradzuje právo uvedené ceny jednostranne meniť. V prípade uvedenia chybnej ceny na e-shope a uskutočnenia objednávky tovaru za nesprávnu cenu si Predávajúci vyhradzuje právo objednávku zrušiť, informovať objednávateľa a cenu tovaru neodkladne opraviť.

4) Predávajúci ďalej prehlasuje, že všetky informácie o produktoch sú uvádzané podľa aktuálnych dostupných údajov. V prípade, že určitá podrobnejšia informácia pri produkte uvedená nie je, poskytne ju Predávajúci na žiadosť Kupujúceho dodatočne.

5) Kupujúci výslovne prehlasuje, že sa zoznámil a porozumel týmto obchodným podmienkam a bez výhrad s nimi súhlasí, že je plne svojprávny a za predpokladu uskutočnenia registrácie prehlasuje, že ním poskytnuté registračné údaje sú pravdivé. Kupujúci ďalej výslovne prehlasuje, že uskutočnením objednávky vybraného tovaru výslovne súhlasí s obchodnými podmienkami Predávajúceho v znení platnom v čase, kedy objednávku uskutočnil.

6) Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ Kupujúci do elektronického nákupného košíka na webovej stránke obchodu),
 • fakturačných údajoch,
 • spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

7) Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je Predávajúcim zaslaná Kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho.

8) Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

9) Pri tovare, ktorý v dobe spracovania objednávky nie je na sklade, zistí Predávajúci jeho dostupnosť a termín dodania u obchodných partnerov. Tovar, ktorý nie je na sklade alebo je na objednávku, môže byť zlacnený či zdražený s ohľadom na zmeny menového kurzu. Plnenie objednávky v čo najkratšom termíne (obvykle do 3 pracovných dní) oznámi Predávajúci Kupujúcemu na zadanú kontaktnú elektronickú adresu.

10) Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany Kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

11) Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

12) Predávajúci neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu Kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

III. Cena tovaru a platobné podmienky

1) Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti v prevádzke Predávajúceho pri prevzatí tovaru;
 • bezhotovostne prevodom na bankový účet Predávajúceho;
 • platba dobierkou, faktúra je ponúkaná stálym zákazníkom;
 • splátkový predaj ESSOX s. r. o.

2) Spoločne s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru.

3) V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná podľa dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.

4) Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví Predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy Kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho.

IV. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1) Do doby prevzatia tovaru Kupujúcim je Predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.

2) Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má v súlade s ustanovením § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo obchodných priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky Predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty Predávajúceho.

3) V prípade, že došlo k individuálnej úprave tovaru podľa priania Kupujúceho, nemá Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy spôsobom uvedeným v ods. 2. Predávajúci upraví na prianie Kupujúceho tovar individuálne podľa jeho objednávky – v takom prípade má zmluva povahu zmluvy o dielo; to nie je na ujmu platnosti ostatných ustanovení týchto VOP s tým, že cena za vykonanie diela bude zahrnutá v kúpnej cene. Kupujúci je zodpovedný za to, že úpravou tovaru podľa jeho objednávky nebudú porušené práva tretích osôb. V prípade, že oprávnenosť použitia nebude preukázaná, je Predávajúci oprávnený dodať tovar bez úpravy za štandardnú kúpnu cenu, alebo výrobu úplne odmietnuť.

4) Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Kupujúci zasielať okrem iného na adresu: - elektronickej pošty Predávajúceho: ellex@ellex.cz Kupujúci je oprávnený uskutočniť odstúpenie podľa vzorového formulára pre odstúpenie zaslaného Predávajúcim spolu s potvrdením objednávky.

5) V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva ruší od jej počiatku. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený úplný, s kompletnou dokumentáciou, čistý, nepoškodený a neopotrebovaný, neotvorený v pôvodnom obale a v stave a hodnote, v akom tovar Kupujúci od Predávajúceho prevzal. Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša Kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

6) V prípade odstúpenia od zmluvy vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

7) Predávajúci je oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný. Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

8) Kupujúci berie výslovne na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený Kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, teda dôjde k zníženiu hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, vzniká Predávajúcemu voči Kupujúcemu nárok na náhradu toho, o čo bola znížená hodnota tovaru takýmto zaobchádzaním (ďalej len ako „škoda“). Predávajúci je oprávnený takto vzniknutú škodu započítať proti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny, a to aj v prípade, že ktorákoľvek z pohľadávok ešte nie je splatná. Predávajúci sa zaväzuje písomne informovať Kupujúceho o dôvodoch započítania pohľadávok, najmä o škode a jej rozsahu, to všetko v rámci lehoty štrnástich (14) dní, v ktorej má Predávajúci povinnosť vrátiť Kupujúcemu finančné prostriedky, resp. kúpnu cenu za tovar.

9) Pre prípad, že Predávajúci poskytuje Kupujúcemu spoločne s tovarom darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy Kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s tovarom Predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, ako mu Kupujúci vráti tovar vrátane poskytnutého daru späť.

V. Preprava a dodanie tovaru

1) V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky Kupujúceho, znáša Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. V opačnom prípade sa predpokladá, že spôsob dopravy určuje Predávajúci.

2) S ohľadom na možné varianty poskytuje Predávajúci nasledujúce spôsoby doručenia za tieto ceny:

 1. osobný odber v prevádzke Predávajúceho, zdarma, prevádzková doba skladu je Po – Pi 8:00 – 16:30 hod. (tovar bude rezervovaný iba 3 dni od dohodnutého vyzdvihnutia),
 2. TopTrans, poplatok ,- Sk, zásielky od 30 kg 300,- Sk + 50,- Sk dobierka,
 3. PPL, poplatok 149,- Sk, zásielky do 30 kg 129,- Sk + 20,- Sk dobierka,
 4. naša doprava, poplatok 100,- Kč (platí iba pri prevoze do 20 km od Českých Budějovíc).

3) Ak je Predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

4) Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v lehote uvedenej v objednávke tovaru podľa typu dopravy zvolenej Kupujúcim, najneskôr však do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky Predávajúcim, ak nie je dohodnuté inak.

5) V prípade, že Kupujúci požaduje od Predávajúceho inštaláciu tovaru, je toto realizované na základe individuálnej objednávky Kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje oznámiť pred potvrdením objednávky Kupujúcemu časový harmonogram a cenu požadovanej služby, s tým, že táto služba je upravená samostatnou objednávkou, a toto je vždy posudzované s ohľadom na časovú náročnosť, dostupnosť a iné.

6) Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek zjavne viditeľných nedostatkov toto bezodkladne oznámiť prepravcovi a spísať s prepravcom zápis o škode. V prípade viditeľne poškodeného obalu Kupujúci prevezme tovar s výhradou (pri podpise o prevzatí Kupujúci napíše, že preberá s „výhradou“ alebo nemusí zásielku od prepravcu prevziať). Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.

7) V prípade, že je z dôvodu na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Po vrátení neprevzatého tovaru späť do sídla Predávajúceho bude Kupujúcemu vystavená zálohová faktúra na dopravu tovaru so splatnosťou 7 dní. V prípade, že nebude faktúra uhradená, je Predávajúci oprávnený vyžadovať jej úhradu súdnou cestou.

VI. Práva z vadného plnenia

1) Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe vlastností nimi uvedenými v reklame;
 • sa tovar hodí na účel, pre ktorý Predávajúci uvádza jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa;
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2) Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

3) Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v lehote do 24 mesiacov od prevzatia. Kupujúci prezrie zakúpený tovar čo najskôr po jeho doručení a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstve. Prípadné vady potom Kupujúci uplatní spôsobom a v lehotách uvedených v Reklamačnom poriadku. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok.

4) Práva z vadného plnenia (ďalej tiež „reklamáciu“) uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa pre účely začiatku plynutia lehoty na vybavenie reklamácie považuje okamih, kedy Predávajúci obdržal od Kupujúceho reklamovaný tovar.

5) Kupujúci má povinnosť pri prevzatí prezrieť, či nedošlo pri preprave k poškodeniu. V prípade, že je Kupujúcemu doručená zásielka, u ktorej došlo pri preprave k viditeľnému poškodeniu, je Kupujúci bez zbytočného odkladu povinný dôkladne skontrolovať zásielku a pri zistení poškodenia zásielky ihneď spísať s doručovateľom zápis o škode. Na neskoršiu reklamáciu poškodenia tovaru nemôže byť braný ohľad. Príjemca svojim podpisom pri prevzatí zásielky potvrdzuje, že zásielku prevzal nepoškodenú. Kupujúci má v takomto prípade povinnosť prevziať zásielku tzv. „s výhradou“, t. j. do dokumentu potvrdzujúceho doručovateľovi prevzatie uviesť poznámku „prevzatý s výhradou“. Rovnako tak môže na vyžiadanie balík pred prepravcom rozbaliť a svoj tovar skontrolovať. V prípade poškodenia tovaru nie je Kupujúci povinný tovar vracať doručovateľovi. V prípade poškodenia tovaru pri preprave má Kupujúci povinnosť zaslať Predávajúcemu písomnú reklamáciu do 2 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ Kupujúci po rozbalení zásielky zistí poškodenie tovaru, informuje Predávajúceho o tejto skutočnosti bezodkladne, najneskôr však do 2 dní odo dňa prevzatia zásielky. Na neskoršie nahlásenie nemôže byť braný ohľad. Na úspešné vybavenie reklamácie je nutné:

 1. nahlásiť popis poškodenia a
 2. zaslať aj na e-mailovú adresu Predávajúceho kompletnú fotodokumentáciu (škatuľu zvonku, škatuľu s plne uloženým obsahom, výstelku zásielky, ak nejaká je, prázdnu škatuľu v prípade, ak je napr. premočená, poškodený tovar a všetko čo Kupujúci uzná za potrebné). Poškodený tovar, obal, ani výstelku si Kupujúci neponechá. V prípade nejasností môže Predávajúci požiadať Kupujúceho o ich zaslanie vrátane obalu späť, na náklady Predávajúceho,
 3. do zásielky priložiť čitateľne a zrozumiteľne uvedený popis nedostatku a kontakt na Kupujúceho,
 4. priložiť daňový doklad od reklamovaného tovaru.

6) Práva z chybného plnenia sa neuplatnia v prípade, že vady vznikli bežným používaním (opotrebením), ďalej nesprávnym použitím výrobku a nesprávnym skladovaním. Rovnako sa nevzťahujú na chyby vzniknuté neodbornou montážou.

VII. Ochrana osobných údajov

1) Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou (ďalej len ako „dotknutá osoba“), je poskytovaná zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

2) Prevádzkovateľom pre účely ochrany osobných údajov je Predávajúci.

3) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v tomto rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

4) Účely spracúvania osobných údajov:

 • realizácia práv a povinností z kúpnej zmluvy,
 • plnenie zákonných povinností,
 • uplatňovanie práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa (najmä uplatňovanie práva na plnenie z kúpnej zmluvy a/alebo s kúpnou zmluvou súvisiacich plnení).

5) Právnym základom spracúvania je kúpna zmluva, tieto obchodné podmienky a ďalšie dojednania medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Právnym základom spracúvania sú aj platné právne predpisy Slovenskej republiky a medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná.

6) Osobné údaje budú spracúvané po dobu neurčitú.

7) Spracovaním osobných údajov Kupujúceho môže Predávajúci poveriť tretiu osobu, ako sprostredkovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje Predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

8) Pri spracúvaní nedochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov, ani k profilovaniu.

9) Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je nevyhnutné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, jej plnenie a na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa. Bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu s prevádzkovateľom uzavrieť a preto je dotknutá osoba povinná osobné údaje prevádzkovateľovi poskytnúť.

10) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty na základe oprávneného záujmu na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti takému spracúvaniu, ktoré sa jej týka, na účely priameho marketingu, v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

11) Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú a právo na ich vymazanie alebo opravu alebo obmedzenie ich spracúvania. Dotknutá osoba má taktiež právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov a právo na prenosnosť jej osobných údajov.

12) Dotknutá osoba má taktiež právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

13) V prípade, ak spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je založené na súhlase dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ako právnom základe pre spracúvanie osobných údajov, dotknutá osoba je oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá dopad na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

14) Internetová stránka prevádzkovateľa používa súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do počítača alebo mobilného telefónu, v ktorom je internetová stránka prehliadaná. Súbory cookies sú dlhodobé, ktoré sa po zatvorení prehliadača zo zariadenia nevymažú a krátkodobé, ktoré sa po zatvorení prehliadača vymažú. Súbory cookies neslúžia na identifikáciu osoby, ktorá prehliada internetovú stránku.

15) Súbory cookies slúžia na:

 • zabezpečenie správneho fungovania internetovej stránky (tzv. technické cookies), bez ktorých nie je možné poskytnúť všetky služby a funkcie internetovej stránky,
 • sledovanie správania návštevníka, jeho preferencií a pohybu po stránke, ktoré je následne využívané na štatistické účely (tzv. štatistické cookies)
 • cielenie reklamy (tzv. marketingové cookies),
 • zlepšenie funkčnosti internetovej stránky, napríklad zapamätanie prihlasovacích údajov (tzv. funkčné cookies).

16) Na používanie cookies sa vyžaduje súhlas užívateľa internetovej stránky, okrem tzv. technických cookies. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať, resp. zakázať ukladanie cookies v nastaveniach internetového prehliadača, resp. vymazaním všetkých cookies v nastaveniach internetového prehliadača.

VIII. Alternatívne riešenie sporov

1) Pokiaľ Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (sťažnosť, podnet), a to na emailovú adresu ellex@ellex.cz Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej doručenia, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platných právnych predpisov.

2) Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 827 99 Bratislava 27, IČO: IČO: 17331927, http://www.soi.sk, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk. Adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27

IX. Záverečné ustanovenia

1) Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a dodatky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

2) Všetky fotografie, logá, 3D fotografie a texty tovaru v tomto e-shope (www.lg-e.sk) sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon v platnom znení.

3) Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky meniť. Zmenu týchto Obchodných podmienok vyhlási vhodným spôsobom v systéme internetového obchodu http://www.lg-e.sk, rovnako ako vo svojich prevádzkach najmenej štrnásť dní pred účinnosťou nových obchodných podmienok.

4) Ceny uvedené na internetovom obchode http://www.lg-e.sk sú platné k okamihu objednania.

5) Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu tlačových chýb.

6) Zásady vybavovania sťažností, podnetov a reklamácií sú bližšie upravené v Reklamačnom poriadku.

7) Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Predávajúcemu sa doručuje na adresu: sídlo Predávajúceho: Josef Kružliak - ELLEX , IČO: 10271422, IČ DPH: SK3120660488 so sídlom Pražská tř. 2006/137, 370 10 České Budějovice